Layer 1

Kom igång: Vanliga use-cases

11 november 2020

Välkomna!

Denna sida har gjorts i kombination med webinariet Kom igång: Vanliga use-cases och fungerar som ett extra stöd för att komma igång på egen hand med SCALGO Live.

Sidan är uppdelad i flera delar som förklarar olika aspekter av SCALGO Live, listar några möjligheter och har en video som visar hur man utför handlingen. I övre högra hörnet finns det ikon med tre linjer som öppnar innehållsförteckningen. Du kan använda denna för att snabbt hitta mellan de olika delarna på sidan.

Denna sida kommer ligga kvar, så du kan spara länken och använda den igen i framtiden. Du får också gärna dela sidan med andra som kan ha nytta av den.

Länkar till andra delar: Kom igång: Översikt & Kom igång: Workspace-scenarier

Atlas för vatten

Relevanta data

Många projekt startar i SCALGO Live, och för att skapa en första översikt över ett område så är det bäst att snabbt gå igenom flera vanliga data-set. Exempelvis är det bra att ta reda på om det finns skyddad natur, var fastighetsgränserna går, jordmån etc. Vi har samlat ihop flera relevanta data och dessutom kan du snabbt exportera färdiga kartor direkt i programmet.


Risk eller inte?

Man kan börja med att skilja mellan områden med risker, och var det inte finns risker. Där det finns risker, så behöver vi arbeta vidare och utreda närmare. Om man inte kan finna några risker, så är det också en insikt - en vidare utredning är kanske inte nödvändig.

 • Aktivera flooded areas - flash flood mapping
 • Sätt en hög mängd regn i Rain-slidern
 • Aktivera Flow accumulation
 • Filtrera för endast större rinnvägar, exempelvis 0.1 km2
 • Aktivera flooded areas - Sea-level rise
 • Sätt till ett högt havsvattenstånd, t.ex. 3 m.
 • Var är det avsaknad av risker?
 • Skyddad natur och fastighetsindelning

  Vattnet följer inga gränser utan rör sig fritt beroende på topografin. Även om vi håller oss innanför gränsen för fastigheten, så kan det vara närliggande skyddad natur som kan bli påverkat.

 • Aktivera Fastighetsindelning
 • Aktivera datalager för olika skyddade områden under gruppen Naturvårdsverket (wms)
 • Du kan också söka på datalager i arkivet, ifall det är svårt att hitta.

  Markförhållanden

  Vilka förutsättningar har vi på marken vi vill bygga på? Det finns olika data som indikerar jordartder, marktäcke och det kan vara givande att se på flygfoton.

 • SGU Jordartskartor
 • Använd Point query för att få svar på jordart
 • Aerial
 • Det finns flera upplösningar - Sweden 0.16 m är bäst men täcker inte hela landet.
 • Land cover - Naturvårdsverkets Marktäckedata
 • Använd Point Query för att få svar på marktäcke-typ

 • Miljöfrågor

  Det finns även data för att göra tidigare bedömning om man arbetar på ett område med föroreningar eller om man vill påverka en känslig recipient.

 • Aktivera Potentiellt förorenade områden
 • Se listan med VISS-data
 • Aktivera t.ex. Ekologisk status ytvatten
 • Klicka på ett ytvattenobjekt med Point Query
 • Klicka på länken i Point info för att gå direkt till VISS-databasen
 • Vi uppdaterar VISS-datat minst en gång i veckan.

  Bygg vidare på samlingen

  Vi samlar endast på nationella data, då det är en modell av hela landet. Det finns dock fler offentliga kart-data att arbeta med. Vissa länsstyrelser lägger t.ex. upp egna data inne på Geodatakatalogen.

  Endast administratörer kan göra detta!

 • Gå in på Geodatakatalogen →
 • Sök på WMS i "fritextsökning"
 • Välj intressant data-set och kopiera wms-länken.
 • Gå till Add external layer i Account Settings i SCALGO Live →
 • Lägg till länken och välj mellan data-lager du vill lägga till.
 • Dela

  Man är ofta flera om ett projekt. Kom ihåg att man kan dela, inte bara med kollegor men också med alla SCALGO Live-användare.

 • Kopiera en URL-länk för att dela/spara plats och sammansättning av kart-data som du satt upp.
 • Exportera en färdig karta under Export. Välj Advanced för fler inställningar.
 • Dela ett workspace, eller be någon att förbereda ett workspace för dig att undersöka


 • Topografiska förhållanden

  Högt, lågt eller mittemellan?

  Vid skyfallshändelser så befinner man sig alltid uppströms eller nedströms från något. Befinner man sig högt, så är man ofta utanför fara, men hårdgjord exploatering betyder att man ökar risk nedströms. Befinner man sig nedströms, så är man oftare i större fara. Däremot så kanske man befinner sig närmare en stor recipient och man kan arbeta mot att styra översvämningsvattnet dit. Oavsett så är det alltid bra att veta var man befinner sig i förhållande till omgivningen.


  Översikt över terräng

  Om man förstår sin topografi bättre, så blir det också lättare att förstå problem och möjligheter.

 • Höjdmodellen Sweden/Buildings ger en första idé om kullar och lågtliggande områden.
 • Höjdkurvorna under Contours, Sweden och Sweden peaks hjälper också för att förstå var höga och låga platser befinner sig.
 • Markfuktighetsindex är en karta som visar i starka färger låga och höga områden i ett index.
 • Använd profil-verktyget över stora sträckningar för att skapa översikt över hur högt områden ligger jämfört med annan terräng
 • Obs! Profilen är alltid överdriven. Använd uniform för att visa den i 1:1-förhållande
 • Rinnvägar och watershed-verktyg

  Den enklaste sättet att förstå ett projektområdes plats i systemet är att att använda watershed-verktyget och även att undersöka hur rinnvägarna hänger ihop

 • Utgå från Flash flood map för att ta hänsyn till uppströms lågpunkter
 • Identifiera större strömningsvägar av intresse
 • Se vad som är uppströms och nerströms från en viktig punkt med Watershed-verktyget
 • Utgå från depression-free flow för att visa den totala uppströms-arean
 • Identifiera större strömningsvägar av intresse
 • Se vad som är uppströms och nerströms från en viktig punkt med Watershed-verktyget
 • Stora system

  Om man vill skapa översikt över var olika områden befinner sig topografiskt, så kan man systematisera och dela upp det i del-avrinningsområden. Dessa kan användas som naturliga planområden och rinnvägar visar hur de hänger ihop och befinner sig i förhållande till varandra.

 • Ta utgångspunkt i rinnvägar under depression-free flow
 • Ta fram avrinningsområdet för en rinnväg längst ner i området
 • Ladda ner
 • Importera evt. shape-filen tillbaka till SCALGO Live
 • Ta fram ett del-avrinningsområde längre upp på rinnvägen
 • Ladda ner
 • Upprepa flera gånger...
 • Ladda även ner Flow accumulation-linjerna
 • Dra över shape-filen för det största avrinningsområdet till export-rutan för att välja område med denna


 • Tröskel-analys

  Terräng som styr vattnet

  Ett sätt att se på hur vatten rör sig på terräng och var det samlas är leta efter "trösklar". Små trösklar i terräng kan avgöra om regnvatten rinner till en säker plats eller katastrof, och stora trösklar kan betyda att regnvatten blir instängt och samlas till större översvämningar. Genom att ta bort och lägga till trösklar så kan vi styra hur vatten vill röra sig på terräng.


  Instängda områden och tröskel

  Regnvatten samlar sig i instängda områden (också kallat lågpunkter). När vattnet når upp till en tröskel, så rinner vattnet över och översvämningar blir inte större

 • Identifiera var instängda områden rinner över när de är fyllda
 • Aktivera Depressions för att visa konturerna på instängda områden
 • Aktivera flooded areas og flow accumulation för att se var vatten samlar sig och var det rinner
 • Klicka på en översvämning med Watershed verktyget
 • Vidare rinnväg visar var den rinner över
 • Lägg en profil över översvämningen och där den rinner över. Man kan se att vattnet endast samlas upp till tröskeln.
 • Justera i Rain-slidern för att visa detta tydligare

 • Öppna instängda områden

  För att förhindra översvämningar så kan man öppna instängda områden. Regnvatten vill inte längre samlas till översvämningar, utan vill rinna vidare fritt.

 • Skapa ett workspace
 • Använd interpolate path för att göra en öppning för det instängda området
 • Starta från den lägsta punkten genom att sätta rain-slidern til 1 mm
 • Säkra dig om att du avslutar placeringen på en lägre plats, så att vattnet kan rinna vidare naturligt
 • Klicka på recompute och se de nya resultaten

 • Rinnvägar

  Vattnets väg på terräng kan vara väldigt känsligt för små trösklar. Små justeringar av höjdsättningar kan leda om även stora mängder vatten.

 • Identifiera en större rinnväg du vill styra om
 • Visa alla rinnvägar genom att dra ner Flow detail-slidern till minsta värde
 • Identifiera en närliggande strömningsväg som fortsätter i en ny föredragen riktning
 • Lägg en profil för att se om den bättre rinnvägen ligger lägre
 • Om ja, så kan man eventuellt med mindre höjdjusteringar leda om den stora rinnvägen i en ny riktning
 • Skapa ett workspace och gör en mindre justering med interpolate path
 • Klicka på recompute och se de nya resultaten


 • Höga havsnivåer

  Trösklar kan även hålla ute havsvatten som stiger till extrema nivåer. Havsvatten vill rinna över de lägsta trösklarna först. Om man vill förbättra sitt försvar mot havet, så ska man hitta och höja de lägsta trösklarna först.

 • Aktivera critical points för att tydligt se trösklarna
 • Aktivera också Depressions för att se de instängde områdena bakom
 • Lägg en profil över en tröskel för att tydligare se tröskeln och hur den håller havsvatten ute
 • Skapa ett Workspace
 • Höj en tröskel i workspace
 • Klicka på recompute och se de nya analyserna
 • Försvaret är bättre men kanske är det nya kritiska punkter

 • Regn i urban miljö

  Hantera vatten på ytan

  Traditionellt så har man hanterat regnvatten genom att leda undan det fortast möjligt med underjordiska ledningsnät. Dessa räcker oftast inte till vid skyfallsregn dock, så man behöver fortfarande planera för att regnvatten ska rinna på terräng på ett säkert sätt vid dessa tillfällen. Dessutom vill klimatförändringar leda till ökad nederbörd som ledningsnäten inte kan hantera. Istället för att gräva upp alla ledningar för lägga större, så kan man istället avlasta dem med lokala lösninger ovanpå terräng.


  Samla och infiltrera vardagsregn

  Rinnvägarna under flash flood mapping kan också användas för små regn. Med mycket små mängder i rain-slidern ser du bara pölar på kartan. Det är på dessa platser som regnvatten kommer att börja samlas på terräng.Sammanhängande rinnvägar utan pölar visar var det finns god potential för att transportera vatten på terräng.

 • Aktivera flooded areas och flow accumulation
 • Ställ rain-slidern på 1 mm
 • Hitta en pöl där du kan placera en lösning för att samla regnvatten på terräng
 • Kolla avrinningsområdet till punkten med watershed-verktyget
 • Håll tillbaka och fördröj

  Med samma metod som för små regn kan du fortsätta arbeta med större lösningar för att avlasta rörnätet. Stora angränsande avrinningslinjer innebär stor potential för att samla avrinning från kraftigt regn och leda till öppna lösningar i terräng.

 • Ställ rain-slidern på 1 mm
 • Hitta en större rinnväg som leder till ett öppet område
 • Skapa ett workspace
 • Skapa en bassäng på en lämplig plats
 • Lägg vid behov nya rör (subsurface structures) för att samla upp vatten från rinnvägar på närliggande gator
 • recompute och granska analyserna
 • Watershed-verktyget för att se vilket område bassängen tar emot vatten från
 • Stora rinnvägar

  När ledningsnätets kapacitet tagit slut, så kommer översvämningsvatten rinna fritt på ytan och ibland koncentreras dessa rinnvägar till sträckor med stora flöden. Det är bra att skaffa sig en översikt över var dessa stora rinnvägar ligger.

 • Aktivera Flow accumulation och ställ in den till min. 0,1 km2.
 • Gör en översikt över var det finns befintliga större rinnvägar
 • Gör en bedömning av var den stora rinnvägen kan vara farlig
 • Till exempel
 • Stora flöden över viktig infrastruktur - farligt
 • Stora flöden över naturområden - ofarligt
 • Slutar rinnvägen i ett översvämningskänsligt område?

 • Planera en skyfallsled

  Leta efter möjligheter att göra plats för en "skyfallsled" där du transporterar regnvattnet op ett kontrollerat sätt t.ex. ett dike eller för att omdirigera det till en säkrare sträcka. Med workspace kan du prova olika förslag och arbeta vidare med designen.

 • Skapa ett workspace
 • Hitta möjligheter där du kan planera för en skyfallsled
 • Placera ett dike eller nedsänkt sektion för att leda vattnet på ett kontrollerat sätt
 • Kombinera eventuelt skyfallsleden med säkra skyfallsytor att fördröja vatten och ta bort trösklar där vattnet samlas till farliga översvämningar

  Ladda ner scenarioresultat

  Du kan ladda ner resultat och data från scenariberäkningar och fortsätta arbeta med dem i andra program.

 • Ladda ner analyser och höjdmodell
 • Export och download data
 • Exportera en karta med terräng-editeringar för att dokumentera åtgärder och tilltag
 • Export och export map
 • PDF-filer är georefererade och kommer att hamna på rätt plats när de importeras till andra program.


  Planera nytt bostadsområde

  Planera för vattnet

  Om man har översikt över risker och förståelse för terräng tidigt i planeringen av ett bostadsområde, så kan man göra bättre beslut tidigt. Det vill hjälpa att säkra projektet, så att man inte behöver göra om på planerna senare.


  Utnyttja existerande terräng

  Ibland finns det redan befintliga översvämningsrisker i områden där man planerar att bygga nya bostäder. Istället för att försöka bygga bort dessa översvämningar, så kan man försöka planera runt det.

 • Aktivera översvämnings-analyserna och skapa en översikt över var det finns risker
 • Planera gröna områden
 • på lågt liggande terräng
 • där regnvatten samlas
 • Planera bostäder och viktig infrastruktur
 • på högre liggande terräng
 • på platser utan risker
 • Ny höjdsättning

  Med en tidig plan för placering av hus och grönområden kan vi börja med terrängreglering för att säkerställa en robust design av området för skyfall

 • Skapa ett workspace
 • Höj marken för bostäder för att hålla undan vatten -
 • Använd raise and flatten
 • Sänk gröna områden för att skapa mer kapacitet för skyfallsregn -
 • Använd lower and flatten
 • Gör små justeringar så att vatten inte samlar sig på oönskade platser
 • Använd t.ex. interpolate path
 • Kolla jordbalansen under Informations-fliken

 • Planera väg och kulvertar

  Nya vägar planeras gärna höjda över omkringliggande terräng. Vägvallar blir till barriärer som kraftigt påverkar avrinningsmönster, och därför är det viktigt att placera trummor och kulvertar så vatten kan rinna under vägen.

 • Placera en väg
 • Grovt sätt: Använd increase the elevation of all cells...
 • Mer detaljerat: Använd Raise path och justera vägen i höjdled i profilrutan
 • Recompute och undersök var vatten samlar sig mot vägen
 • Sätt Rain = 1 mm för att identifiera var vatten samlar sig först
 • Placera kulvertar där vatten samlar sig
 • Använd subsurface structures

 • Beräkna flöden

  Dimensionerings-parametrar

  Man kan beräkna flöden på samma sätt som man gjort i årtionden; med manualer och tabeller. Det finns idag många skrifter med vägledning för hur man kan beräkna flöden med olika metoder, bl.a. med rationella metoden och andra sätt. Dessa använder olika värden som t.ex. storlek på avrinningsområde. Många av dessa värden kan man slå upp i SCALGO Live.


  Välj en formel

  Vilken formel man ska använda varierar och beror på förutsättningarna i avrinningsområdet. Trafikverkets/Vegvesenets manual är en bra första plats att läsa om olika vanliga formler och hur de ska användas.

 • Läs om formlerna i Trafikverkets Hydraulisk dimensionering →
 • Vilken formel passar bäst till uppgiften? Det beror på avrinningsområdet.
 • Naturmark?
 • Urban mark?

 • Avrinningsområdet

  Vilken sorts mark och jordarter betyder mycket för hur mycket som rinner av i avrinningsområdet. Dessutom så kan sjöar ha en dämpande effekt på stora flöden.

 • Watershed-verktyget
 • Storlek
 • Marktäcke (Land cover)
 • Jordarter (Soil types)
 • Total sjö-yta
 • Mät sjö-areal
 • Välj export och export data
 • Välj polygon-alternativet
 • Välj ut arean över sjön
 • Area står uppe i export-rutan

 • Topografin

  Avrinningsområdets och rinnsträckornas topografi har också en påverkan på hur fort regnvatten rinner av.

 • Längsta rinnväg
 • Flow accumulation
 • Lägg profil-sträckning längs största rinnvägen, och avsluta efter bästa bedömning
 • Längd står i Measurement-rutan i nedre högra hörnet.
 • Medel-lutning & höjdskillnad
 • Lägg relevant
 • Öppna profil-rutan
 • Använd measure gradient

 • Tips

  Nyttiga tips

  Allt är inte bara analyser och verktyg. Här är några tips som säkert kan göra livet lite lättare.


  Planera en ledning och jordarbete

  För att lägga en ledning så behöver man oftast gräva i marken för att göra en ledningsgrav. Man kan utnyttja detta för att pröva en placering av ledning och samtidigt få svar på mängden jordarbete.

 • Skapa ett workspace
 • Välj Lower path
 • Width = bredd på botten av ledningsgrav
 • Side slope = krav på skrånande sidor på ledningsgrav
 • Placera förslag på ledningssträcka
 • Gå in i profil-rutan för editeringen
 • Justera ledningen efter egen bedömning
 • Använd fix vertex för att justera längre sträckor
 • Lägg märke till lutningar
 • Recompute och kolla Soil balance under Information-fliken
 • Punktläcka

  Man kan göra en utvärdering av konsekvenserna av punktläckor på ledningar och var vatten från läckan kan skapa översvämningar

 • Avaktivera alla analyser
 • Aktivera Watershed-verktyget
 • Välj flash flood map
 • Klicka på en plats där du vill pröva en "punktläcka"
 • Ignorera det gröna avrinningsområdet i detta tillfälle
 • Blå linje visar läckans rinnväg
 • Ljusblå områden visar var vatten samlas
 • Öka mängden i Rain-slidern ifall nerströms rinnväg inte når långt

 • hampus@scalgo.com

  +45 2967 7830

  scalgo.com